Essentials for the inside

Algemene voorwaarden

V1.0 – 9 Februari 2021

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. “Algemene Voorwaarden”: deze Algemene Voorwaarden dewelke van toepassing zijn op elk aanbod uitgaande van Insentials (hierna “Aanbod”), elke aanvaarding door de Klant van een Aanbod en in het algemeen elke overeenkomst die tot stand komt tussen Insentials en de Klant (hierna “Overeenkomst”).
 2. “Bijzondere Voorwaarden”: specifieke voorwaarden die de Overeenkomst omschrijven tussen de Klant en Insentials en die prevaleren op de Algemene Voorwaarden.
 3. “Insentials”: de de handelsnaam van de BV Pharmafood, met maatschappelijke zetel 9820 Merelbeke, Makkegemdries 1 en ondernemingsnummer 0733.566.260.
 4. “Diensten”: alle diensten die door Insentials worden geleverd in het kader van een Overeenkomst.
 5. “Goederen”: alle goederen die door Insentials worden geleverd in het kader van een Overeenkomst.
 6. “Klant”: de (toekomstige) contractspartij van Insentials aan wie een Aanbod wordt gedaan en/of met wie een Overeenkomst tot stand komt alsook eventueel met de Klant verbonden ondernemingen;

Artikel 2 Totstandkoming en wijzigingen

 1. Ieder Aanbod is vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Klant. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Goederen en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Insentials gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Goederen en/of Diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Insentials niet.
 2. Een Aanbod wordt slechts aanvaard door een schriftelijke ondertekening van de offerte en bezorging aan Insentials, of door elektronische bevestiging per e-mail naar het adres info@insentials.com. Door dergelijke bevestiging wordt een Overeenkomst geacht volledig en rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen. Indien de Klant handelt in hoedanigheid van consument, wordt een bevestiging van de bestelling toegestuurd per e-mail.
 3. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.
 4. Wijzigingen aan de Overeenkomst worden steeds schriftelijk gevraagd aan en bevestigd door Insentials. Indien dit meerkosten of meerwerken veroorzaakt, mogen deze door Insentials in rekening gebracht worden. Tevens kan een gevraagde wijziging de leveringstermijn verlengen.

Artikel 3 Levering

 1. Behoudens andersluidende afspraken in eventuele Bijzondere Voorwaarden, bestaat de Overeenkomst uit:
  - Het verstrekken van de Diensten, zijnde bv. het verlenen van gezondheidsadvies op maat via de online-gezondheidsscreeningtool op onze website en/of via een persoonlijk adviesgesprek met ons, alsook het eventueel verder actief opvolgen van het geadviseerde gezondheidstraject van de Klant (bv. via herinneringsberichten via WhatsApp).
  - De verkoop en levering van Goederen.
 2. Insentials levert alle redelijke inspanningen om geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uit te voeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken in de Bijzondere Voorwaarden. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één maand nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 3. Insentials levert alle redelijke inspanningen om de Diensten stipt te verlenen overeenkomstig eventueel afgesproken timings of trajecten.
 4. Insentials is gerechtigd de Overeenkomst of onderdelen ervan uit te besteden aan derden of te laten verrichten door derden.
 5. Indien Insentials door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Insentials gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Insentials op betaling door de Klant voor reeds door Insentials verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Goederen berust tot het moment van bezorging aan de Klant bij Insentials, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Prijs en betaling

 1. Indien de Klant een abonnement is aangegaan op onze website, dienen de verschuldigde bedragen via een doorlopende opdracht voldaan te worden volgens de periode zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Indien de Klant een bestelling plaatst via onze webshop, dient het verschuldigde bedrag via elektronische betaling op onze online betalingsmodule te worden voldaan. In afwijking van het voorgaande, indien de Klant handelt in de hoedanigheid van onderneming, dient de Klant de verschuldigde bedragen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te betalen. 
 2. Ingeval de Klant een abonnementsformule is aangegaan en deze verlengt, zal de volgende regeling gelden:
  - Gedurende het eerste jaar van iedere verlenging, blijven dezelfde prijzen van kracht die golden gedurende de termijn voordien
  - Vanaf het tweede jaar volgend op de verlenging, is Insentials gerechtigd om de abonnementsprijs om de twee jaar te herzien indien de grondstofprijzen zouden gewijzigd zijn. Dit geschiedt middels de volgende formule: P1 = P0 x (0,2 + ((M1/M0) x 0,8))
  Waarbij:
  - P1: de nieuwe abonnementsprijs
  - P0: de oorspronkelijke abonnementsprijs
  - M1: de materiaalprijs in een gegeven jaar
  - M0: de oorspronkelijke materiaalprijs
 3. Bij laattijdige betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst dan wel uit hoofde van een andere oorzaak, is Insentials gerechtigd alle leveringen te schorsen en de geleverde Goederen terug te nemen. Bovendien heeft Insentials in dat geval van rechtswege recht op een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 50,00 EUR) alsook een conventionele verwijlintrest overeenkomstig de wettelijke interestvoet, dewelke ingeval de Klant in hoedanigheid van onderneming handelt, wordt bepaald overeenkomstig de wet op de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 4. Alle geleverde Goederen blijven de volledige eigendom van Insentials tot de integrale betaling van alle vorderingen van Insentials, zo in hoofdsom, kosten en interesten, op grond van de Overeenkomst en/of eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard alsook eventuele schadevergoedingen t.a.v. dezelfde Klant of haar verbonden ondernemingen. Ieder risico voor beschadiging of verlies van de Goederen is ten laste van de Klant.  
 5. Indien een Overeenkomst voor rekening van twee of meer Klanten wordt gegeven, zijn zij ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 6. Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan Insentials schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de Klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn.
 7. Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen, ook al is de vervaldatum van deze facturen nog niet verstreken.
 8. Het voorleggen door Insentials van een rekeninguittreksel volstaat om het bedrag van haar schuldvordering t.o.v. de Klant te bepalen (incl. levering van de Goederen en Diensten) en het bewijs ervan te leveren.

Artikel 5 Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van Goederen heeft de Klant de mogelijkheid de Goederen zonder schadevergoeding  en zonder opgave van redenen te retourneren gedurende een termijn van 14 kalenderdagen volgend op de levering van de Goederen.
 2. Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met de Goederen en de verpakking. Zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het product wenst te behouden. Indien zij van haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Insentials retourneren, conform de door Insentials verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 3. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, dient de Klant:
  - Hetzij de uitoefening van dit recht ter kennis te brengen via de contactpagina
  - Hetzij het herroepingsformulier te bezorgen aan Insentials: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf
 4. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 5. Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal Insentials dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 6. De Klant kan geen herroepingsrecht uitoefenen in de volgende gevallen:
  - De Klant is de Overeenkomst niet in hoedanigheid van consument aangegaan.
  - De Goederen zijn op maat vervaardigd overeenkomstig specificaties van de Klant.
  - De Goederen bederven snel of hebben een beperkte houdbaarheid.
  - De eventuele verzegelde verpakking van de Goederen is na de levering verbroken, zoals geneesmiddelen.
  - De Goederen zijn duidelijk persoonlijk van aard.

Artikel 6 Conformiteit, garantie en klachtenregeling

 1. Insentials staat er voor in dat de Goederen voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De Klant dient de geleverde Goederen onmiddellijk na te zien. Zichtbare gebreken dienen per aangetekend schrijven gemeld te worden binnen de 14 dagen na ontvangst van de Goederen. Bij gebreke aan enige kennisgeving staat de aanvaarding van de Klant met de levering vast. In afwijking van het voorgaande, indien de Klant de Overeenkomst in de hoedanigheid van consument aangaat, dient zij eventuele zichtbare gebreken binnen de twee maanden na kennisname van het zichtbaar gebrek te melden aan Insentials en bovendien vervalt de wettelijke garantieperiode twee jaar na levering overeenkomstig de Wet Consumentenkoop.
 3. Na verloop van de termijnen bedoeld in het vorige lid, staat Insentials enkel nog in voor verborgen gebreken, die door de Klant per aangetekend schrijven, binnen 14 kalenderdagen na kennisname van het verborgen gebrek, met een gedetailleerde beschrijving van het verborgen gebrek, ter kennis wordt gegeven aan Insentials.
 4. Indien er een gebrek in de Goederen wordt vastgesteld, heeft de Klant de keuze om hetzij het herstel of de vervanging van het Goed te vragen, en indien dit niet mogelijk is, een passende prijsvermindering te vragen dan wel de Overeenkomst te ontbinden.
 5. Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens Insentials vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 1 jaar nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Insentials verbindt zich ertoe om, voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, aan de Klant informatie te verschaffen met betrekking tot de Overeenkomst. Insentials is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die aan de Klant wordt verschaft voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst.
 2. Insentials verbindt zich de Overeenkomst naar best weten en kunnen uit te voeren (inspanningsverbintenis), doch Insentials aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de Klant beoogde doel (bv. doelstellingen van gewichtsverlies, het verhelpen van bepaalde gezondheidsproblemen zoals vermoeidheid, enz.) en verbindt zich tot geen enkele resultaatsverbintenis.
 3. Insentials kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade die het gevolg is van:
  - Enig gebruik van de Goederen dat strijdig is met de bijsluiter of, voor zover toepasselijk, het verstrekte advies of instructie van Insentials (bijvoorbeeld: overdosage, enz.);
  - Het verschaffen door de Klant van onjuiste of onvolledige informatie aan Insentials hetzij in de online-screening op onze website, hetzij rechtstreeks in het kader van een persoonlijk begeleidingsgesprek (bijvoorbeeld: het niet-vermelden van allergieën voor bepaalde producten zoals visolie, het niet-vermelden van bepaalde aandoeningen zoals diabetes, enz.).
  - Het nalaten van de Klant om eventuele andere behandelingen die niet door Insentials worden begeleid, aan te passen aan het door Insentials geadviseerde gezondheidstraject (bv. het aanpassen van insulinedoses door diabetespatiënten). De Klant is zelf verantwoordelijk om zich daaromtrent afdoende te informeren.
 4. In de mate de Diensten tevens het versturen van herinneringen omvat naar de Klant met oog op het opvolgen van het consumptiepatroon van de Goederen, erkent de Klant dat zijzelf nog steeds de integrale verantwoordelijkheid draagt om het geadviseerde consumptiepatroon aan te houden, zelfs als om de een of andere reden een herinnering vanwege Insentials niet zou ontvangen zijn door de Klant.
 5. Insentials is slechts aansprakelijk ingeval van bedrog, fraude en opzettelijke fout. Behoudens het voorgaande, is Insentials niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirect of gevolgschade met inbegrip (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.
 6. Behoudens ingeval van bedrog of opzettelijk fout en behoudens ingeval van lichamelijke schade door toedoen of nalaten van Insentials, is de totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Insentials voor alle schadegevallen die zich zouden voordoen tijdens de ganse duur van de Overeenkomst te allen tijde beperkt tot het aan de Klant gefactureerde bedrag, tenzij het bedrag waarvoor de aansprakelijheid van Insentials verzekerd is, lager is, in welk geval de voormelde aansprakelijkheid van Insentials t.a.v. de Klant beperkt is tot dat bedrag.

Artikel 8 Duur en ontbinding

 1. Indien de Klant een abonnementsformule aangaat, wordt deze aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Bijzondere Voorwaarden en deze is automatisch hernieuwbaar voor eenzelfde periode behoudens schriftelijke opzegging (per brief of per e-mail) van de Klant tenminste 14 dagen voor het einde van het abonnement. Bovendien is de Klant gerechtigd om het abonnement op ieder ogenblik op te zeggen mits schriftelijke kennisgeving (per brief of per e-mail) aan de andere partij en mits inachtname van een opzegtermijn van 14 dagen. Indien de datum van de eerstvolgende betaling toch binnen de voormelde termijn van 14 dagen valt, is de Klant alsnog gehouden om dit bedrag te betalen zonder recht op enige terugbetaling. Bovendien is de Klant in dat geval verplicht de levering van de Goederen of Diensten n.a.v. deze betaling te aanvaarden.
 2. De Klant erkent dat volgende omstandigheden van rechtswege aanleiding geven tot een ontbinding van de Overeenkomst in de zin van dit artikel, tenzij Insentials schriftelijk afstand doet van deze ontbinding en de uitvoering van de Overeenkomst nastreeft, waartoe Insentials het recht heeft:
  - Het niet naleven door de Klant van diens verplichtingen conform de Overeenkomst binnen de 15 dagen na hiertoe schriftelijk te zijn aangemaand door Insentials, zoals bv. de niet-betaling door de Klant van de uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen binnen de 15 dagen na schriftelijke aanmaning door Insentials;
  - Faillissement, collectieve schuldenregeling of ontbinding van de Klant;
  - Weigering om de Goederen en/of de Diensten af te nemen.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

 1. Alle ontwerpen, studies, tekeningen, schetsen, foto's, modellen, stalen, geproduceerde teksten, vragenlijsten, adviezen, en in het algemeen alle dragers waarin de intellectuele dienstprestaties van Insentials blijken of zijn vervat, blijven te allen tijde de eigendom van Insentials of derden waarmee Insentials samenwerkt, en dienen door de Klant terugbezorgd te worden op eerste verzoek. De Klant erkent dat de vermelde items, evenals de ermee samenhangende knowhow en methoden de exclusieve eigendom zijn van Insentials of derden waarmee zij samenwerkt. De voormelde items, met inbegrip van alle voorbereidend materiaal, mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gereproduceerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder de schriftelijke toelating van Insentials of eventuele derden-titularissen.
 2. De Klant ziet bij deze uitdrukkelijk af van de mogelijkheid om enig recht aan te voeren omtrent de items vermeld in het eerste lid en de bekomen informatie aan te wenden om een aanvraag te doen voor een intellectueel beschermingsrecht. 
 3. De Klant vrijwaart Insentials integraal voor iedere vordering van, of aansprakelijkheden t.a.v. derden als gevolg van ieder gebruik van de Goederen dat de rechten van derden schendt of kan schenden.

Artikel 10 Verwerking van persoonsgegevens

 1. Insentials verwerkt de persoonsgegevens van de Klant als verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsgronden die Insentials hanteert zijn de noodzaak voor het uitvoeren van de contractuele opdracht, het voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, het gerechtvaardigd belang en de uitdrukkelijke toestemming van de Klant.
 2. De persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan noodzakelijk voor de verwerkingsdoelen.
 3. De persoonsgegevens zullen enkel intern verwerkt worden of met behulp van enkele verwerkers die het kantoor bijstaan bij de uitoefening van haar opdracht zoals een IT-onderneming, softwarepaketten en een boekhouder.  Met iedere verwerker werden de nodige garanties verkregen overeenkomstig de GDPR. De gegevens worden niet buiten de EU verwerkt.
 4. Insentials neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens. Bij het vaststellen van een datalek die betrekking heeft op uw gegevens zal u hierover binnen een redelijke termijn op de hoogte gebracht worden. Dit kan per e-mail gebeuren op het door ons gekende adres.
 5. De Klant heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan Insentials te richten, door middel van een schrijven naar het bedrijfsadres of door het sturen van een e-mail naar info@insentials.com.
 6. Insentials verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een (1) maand de Klant van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd. De Klant heeft ook steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 7. Voor meer informatie over hoe Insentials omgaat met persoonsgegevens, zie onze privacyverklaring.

Artikel 11 Nietigheidsbeding

De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal niettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op Overeenkomsten tussen Insentials en de Klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. Alle geschillen uit hoofde van de Overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van Insetials.
 3. In afwijking van het vorige lid, indien de Klant in hoedanigheid van consument handelt, kunnen geschillen uit hoofde van de Overeenkomst zowel door de Klant als Insentials worden voorgelegd aan de Consumentenombudsdienst (www.consumentenombudsdienst.be).

Get smart en schrijf je in op onze nieuwsbrief!
Screen jezelf en ontdek welke essentiële vitamines jij echt nodig hebt!

Nog vragen?

Extra advies? Geen probleem!
Vraag ons team van deskundigen.
We horen graag van je!